Bewerking van en aanvulling op Ontwikkeling volkstuincomplexen in Leiden in Volkstuinnota december 1995 pagina 5 tot 11   
Oktober 2014 (concept)  

 

Volkstuinen in Leiden: een overzicht met korte beschrijving

 

In Leiden heeft de volkstuin of arbeiderstuin altijd wel bestaan. Sinds 1900 zijn er verenigingen opgericht die onderling samen gingen werken om sterker te staan in het behouden van de tuinen.

Toen in Leiden in 1910 de kermis werd afgeschaft, verscheen in het Leidsch Dagblad van 3 november een artikel "Wat er voor de afgeschafte kermis in de plaats moet komen".

Één van de genoemde mogelijkheden was:

Het artikel besluit met:"Wie sympathie voor dit denkbeeld heeft, spreke zich thans op de een of andere wijze uit. Het is nu de tijd deze zaak aan te pakken".
Of het aan deze oproep heeft gelegen is niet duidelijk, maar een jaar later wordt er een volkstuinvereniging opgericht...

 

Volkstuinencomplex 1911

Volkstuinen "Staalwijk"
Opgericht 4 december 1911 door het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (het Nutsdepartement Leiden) aan de Heereweg (Herenstraat?). (meer..)

1916

Volkstuinen "Lusthoflaan"
December 1916 opgericht door het Nutsdepartement Leiden
- Handelingen van de Raad
- Leidsche Courant

Hoe het hierna met bovenstaande twee verenigingen is gegaan is nog niet achterhaald.

 

Volkstuinencomplex 1917-1940

In deze periode zijn er vier verenigingen in Leiden begonnen:
PC en L startte in 1917 aan de Zoeterwoudsche Singel. Voortgekomen uit de liefdadigheidstuin van de directie van de N.V. Clos en Leembrugge die aan de werknemers van dit bedrijf grond ter beschikking stelde. In 1931 hield de vereniging op te bestaan.
PC en L startte in 1933 opnieuw met 114 leden aan de Marnixstraat in de Stadspolder.
Ons Belang in 1918. Er waren 97 leden en men tuinierde aan de Os- en Paardelaan en de Julianastraat in Leiden-Noord.
In 1928 werd Ons Genoegen opgericht die met 180 leden tuinierde in de Stadspolder.
En Onderling Belang tuinierde in de Stadspolder met 46 leden vanaf 1935.

Naast tuinieren was er bij deze verenigingen in de loop der jaren een bloeiend verenigingsleven ontstaan met activiteiten op sportgebied en er werd zelfs een mannenkoor opgericht en er kwamen inkoopcommissies voor grond, plantjes en zaden. Er waren aparte kindertuinen, aangelegd en bewerkt door kinderen, onder deskundige leiding.

 

Meer samenwerking 1940-1945

De voornoemde georganiseerde tuinverenigingen werkten onafhankelijk van elkaar. Hoewel er onderling regelmatig contact was kon er van een eenheid niet gesproken worden.

Met de steun van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN) werd op 25 april 1940 de Leidschen Bond van Volkstuindersvereenigingen opgericht, waarbij de verenigingen Ons Belang, Ons Genoegen en PC en L zich aansloten. Deze bundeling heeft de basis gelegd voor de huidige Leidse Bond van Amateurtuinders.

In de oorlogsjaren 1940-1945, kwam er een grote uitbreiding van het aantal volkstuincomplexen in Leiden. De nieuwe verenigingen sloten zich meestal aan bij de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen.

Ongetwijfeld zullen er toen ook ongeorganiseerde tuinen geweest zijn, waaronder de Onderlinge Tuinvereniging OTV (opgericht op 2 januari 1942), maar in de analen van de Leidse Bond van Amateurtuinders staan naast de reeds genoemde, de volgende verenigingen als aangesloten geboekt:

Leidschen Bond van Volkstuindersvereenigingen, perceeltjes Roomburgerweg: Handelingen van de Raad | 20 december 1940 | pagina 1
Laat geen grond onbenut: Leidsche Courant | 10 februari 1941 | pagina 1
Half Leiden teelt binnekort zijn eigen aardappelen: Leidsch Dagblad | 20 maart 1942 | pagina 1
Verpachten volkstuintjes aan de Leidschen Bond: Leidsche Courant | 3 juni 1942 | pagina 3
Nog meer volkstuintjes voor de Leidschen Bond: Leidsche Courant | 3 juni 1942 | pagina 3 (geheel linksonder)
Volkstuinpark - ELTOV - LEBOVO tentoonstelling: Leidsche Courant | 7 mei 1946 | pagina 1

 

De Dahliavereniging Johan Mater werd in 1943 opgericht als onderafdeling van de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen. Doel is de leden voorlichting te geven over de bloementeelt (specialiteit dahlia's) en om tentoonstellingen te organiseren van bloemen, afkomstig van de volkstuin, om zodoende een wat breder publiek te bereiken.

In december 1945 waren bij de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen 17 verenigingen aangesloten met ± 2.300 leden. Enkele complexen lagen niet binnen de gemeentegrenzen van Leiden, maar waren wel bij de Leidse Bond aangesloten.

 
Na 1945

Amateur Fruitteeltclub Prof.Ir. Sprenger werd in 1947 als onderafdeling van de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen opgericht. Doel van de vereniging is de leden voorlichting te geven over fruitteelt op de tuin en medewerking te verlenen bij het houden van tentoonstellingen van fruit van de volkstuin voor een breder publiek.

Na de oorlogsjaren volgde in 1946 en later een groot verloop van het aantal leden, een sterke inkrimping van gronden bij vrijwel alle verenigingen en de opheffing van de verenigingen en tuincomplexen van Het Posthof, de Maredijkse polder en een gedeelte van 't Cruidhof. In 1948 werd de vereniging Het Noorden opgericht in de Stadspolder, ± 5,5 ha met 128 leden.


"Ons Genoegen" Filmbeelden uit 1948


Twee filmfragmenten uit een film gemaakt door Foto van Vliet

Gehele film te bestellen bij Dirk van Eck-Stichting

 
Ons Buiten? Stadsuitbreidingen

De wederopbouw na de tweede wereldoorlog en de daarmede gepaard gaande stadsuitbreiding hadden tot gevolg dat verschillende volkstuincomplexen moesten verdwijnen. De huurders bleken geen rechten op wat dan ook te hebben...

Zo werden tot 1954 de verenigingen 't Cruidhof en Cronesteyn opgeheven, omdat de grond een andere bestemming kreeg.

En vervolgens:

Duidelijk is dat ondanks de bundeling in de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen, er nogal wat verplaatsingen en opheffingen plaatsvonden.

Gelukkig groeide het besef bij het gemeentebestuur en de Gemeenteraad dat volkstuinders een permanentere status binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid verdienden dan tot nu toe het geval was geweest.

 

Compensatie

Op 17 oktober 1955 werd door de Gemeenteraad het besluit genomen om in Leiden-Noord een permanent volkstuincomplex aan te leggen van ruim 19 ha.
Onder andere door de rol van de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen gingen de verenigingen Ons Genoegen, Onderling Belang, Ons Belang, Het Noorden en H.V. en Z. een fusie aan.

Luchtfoto Huisjes op Ons Buiten 1957De nieuwe vereniging heette Ons Buiten en werd opgericht op 2 januari 1957. Via de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen kreeg ze beschikking over tuinen in Leiden-Noord (516 leden).

Maar er is nog steeds een groot tekort aan tuinen.

 

 

Meer stadsuitbreidingen..

Roomburg werd in 1960 verplaatst van de plek aan de Roomburgerweg (2 ha, 73 leden) naar de Oostvlietpolder, een tijdelijk complex van 3,36 ha en 98 leden.

In 1962 moest de vereniging Onderlinge Tuinvereniging OTV van de plek aan de Lorentzkade, van ruim 1 ha (30 leden), ook naar de Oostvlietpolder (achter Roomburg), een tijdelijk complex van 2,697 ha en 82 leden. Om op de tuinen te komen moest OTV over het pad van Roomburg.

De Mul werd in 1964 opgeheven omdat de gemeente Leiden het terrein langs de trambaan Leiden-Wassenaar niet meer verhuurde.
Ook de vereniging Tuinlust verdween omdat particuliere grond niet meer gehuurd kon worden.

 

Compensatie..
In 1965 werd door de gemeente Leiden aan de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen een stuk grond van 4,7825 ha in de Oostvlietpolder verhuurd als tijdelijk volkstuincomplex. Dit als compensatie voor het verlies van grond voor volkstuinen in de afgelopen jaren. Hierop kwam de toen opgerichte vereniging Oostvliet met 108 tuinen. De tuinvereniging Oostvliet had nog in beperkte mate de beschikking over de bestuurlijke "know how" van de noodgedwongen ter ziele gegane verenigingen.

Het geloof in het beleid van de gemeente Leiden had toch een knauw gekregen, zowel bij het bestuur als bij de (nieuwe) leden. In 1965 moest zelfs geadverteerd worden in een plaatselijk dagblad om nieuwe adspirant-tuinders te werven. Dit werd deels veroorzaakt door de "afgelegen" plaats in de Oostvlietpolder, maar vooral ook door het "tijdelijke" element.

De lust om de grond te gaan bewerken werd hierdoor niet bevorderd. Immers, het duurt vele jaren eer de grond helemaal goed is.

 

Gemeente streeft naar permanente complexen
In 1967 maakt de gemeente plannen om in het nieuw te maken Vlietpark veel ruimte(21 hectare) te reserveren voor volkstuinen. De volkstuinders zijn daarom vertegenwoordigd in de Recreatieraad. De tuincomplexen moeten onderdeel worden van een groot recreatiegebied. Maar zolang het Vlietpark nog niet ontsloten is met toegangswegen, blijven de reeds aanwezige tuinen nog tijdelijk.
Ook wordt er getracht ten noorden van de Rijn (24 ha) en in het Morskwartier grond te reserveren. Vlietpark

 

Er wordt nu ook gesproken over de volkstuinder nieuwe stijl.. Als voorbeeld hiervan is het pas opgerichte Oostvliet. Minder moestuinen en meer recreatietuinen dan de oudere verenigingen.
Zie artikel over Oostvliet (1968)

 

 

Op 3 januari 1967 fuseerden de onderafdelingen van de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen, de Dahliavereniging Johan Mater en de Amateur Fruitteeltclub Prof.Ir. Sprenger en werd de Leidse Amateur Bloemen-, Planten- en Fruitteeltclub Mater-Sprenger opgericht.

De bond
In 1968 kwam er een verandering in de organisatie van de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen.
Deze werd op 4 juni 1968 opgeheven. Tegelijkertijd werd opgericht de Leidse Bond van Amateurtuinders, waarbij alle rechten en plichten van de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen overgingen naar de Leidse Bond van Amateurtuinders. De statuten van de Leidse Bond van Amateurtuinders zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 april 1973. no. 36.
Nog meer stadsuitbreidingen...
1967 Bij Oostvliet moet ± 900 m2 afgestaan worden in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding.

1970 Als gevolg van de verandering van de bestemming van de grond worden de tuingroepen De Slaagh en Zuid-West langs de trambaan Leiden-Wassenaar en de particuliere tuingroep Nut en Genoegen in de Waard opgeheven.

De situatie in 1972
Bij de Leidse Bond van Amateurtuinders zijn zes zg. tuingroepen aangesloten die over vier complexen zijn verdeeld: in Leiden-Noord (daar zit Ons Buiten, met 451 tuinen de grootste), in de Oost-Vlietpolder, aan de Nachtegaallaan en aan de LageMorsweg. Triest is het gesteld met de tuingroep Nut en Genoegen, die in verband met de industrievestiging op zijn grond uit De Waard is verdreven en nu hoopt op betere tijden. Alles bij elkaar zijn er in Leiden zon 800 volkstuinen, van elk ongeveer 300 vierkante meter. Op de wachtlijsten staan 250 gegadigden.
Lees het uitgebreide verhaal in Leidsch Dagblad van 28 oktober 1972, interview met LBA voorzitter H. J. Haarlem en secretaris J. v. d Zwart.


 Tekening van de aan te leggen
 Gooimeerlaan en Ijsselmeerlaan
1973 Ons Buiten raakt ± 6.500 m2 kwijt in verband met de aanleg van de ontsluitingswegen voor de nieuwe stadsuitbreiding in de Merenwijk. Het werd aan de westelijke zijde bekort voor de aanleg van de Gooimeerlaan en oostelijk doorsneden voor de aanleg van de IJsselmeerlaan.
Ter compensatie van het verlies van deze grond werd tijdelijk vervangende grond beschikbaar gesteld in de Oostvlietpolder, een oppervlakte van 5,1730 ha. Deze grond is toegevoegd aan de tuingroep Oostvliet met als resultaat dat de tuingroep Ons Buiten haar tuinen zag verminderen (516 naar 431) en Oostvliet vermeerderen (108 naar 245). ( meer )

1978 Op de wachtlijsten staan nu 500 gezinnen

 

Cronestein Compensatie...
1979 De gemeente heeft een permanent gebied van ± 3,2 ha gerealiseerd in het Morskwartier bij de begraafplaats Rhijnhof. De tuingroep Veldheim werd hier opgericht met 78 leden en tuinen. De opening door wethouder Tesslaar was op 31 mei 1980.

1982 Een permanente plaats in de Cronesteynse polder van ruim 16 ha met 307 leden/tuinen voor de tuingroep Cronesteyn.

De tuingroep Cronesteyn (1981) werd evenals Veldheim op initiatief van de Leidse Bond van Amateurtuinders opgericht.

1987 Er zijn geen wachtlijsten meer, maar wel vrije tuinen... Waarom is niet duidelijk volgens de Leidsche Bond.

 

Stadsuitbreidingen
1993 De Leidse Bond van Amateurtuinders BA bestaat 50 jaar. Baggerstort, woningbouw en bedrijventerreinen in de Oostvlietpolder, fietspad dwars door Ons Buiten. Lees 50 jaar LBA in het Leidsch Dagblad

1997 10 september
De Leidse Bloemen-Planten en Fruitteeltclub Johan Mater - Ir.Sprenger in liquidatie

1998 De LBA en de gemeente sluiten een convenant. Kern is dat verdwenen en te verdwijnen tuinen 1 op 1 worden gecompenseerd.

2001 Oostvliet en OTV raken het achterste deel van hun complex kwijt. Daar moet een bedrijventerrein komen. Ter compensatie zullen er tuinen op de weilanden tussen de complexen komen.

2008 De permanente volkstuinen van Veldheim moeten wijken voor de uitbreiding van begraafplaats Rhijnhof. De leden wilden niet wachten op nieuwe tuinen en de vereniging wordt opgeheven.. De tuinen ter compensatie moeten ook in de Oostvlietpolder komen. Maar dit vond men te ver weg.
De tuinders zijn voor een deel gaan tuinen bij de Volkstuinvereniging Voorschoten.

Er zijn nu alleen nog tuinen in het zuidoosten en noordoosten van Leiden. Woon je ergens anders en je wil een volkstuin dan heb je dus een auto nodig of moet ver fietsen.

 

Nieuwe initiatieven
2008 De particuliere volkstuinen die in de nieuwbouwwijk Roomburg in de hoek van de Castellumweg en de Besjeslaan lagen worden een nieuw tuincomplex. Vrijwilligers namen de organisatie voor het nieuwe tuincomplex op zich en richten de Stichting Stadstuinen Leiden op. De tuintjes zijn 50 m2 en de tuinders moeten uit de wijken komen.
Opening was op 22 mei 2012. De vereniging maakt geen deel uit van de LBA.
Stadstuin of volkstuin, wat is het verschil?

 

 

Ons Buiten
Begin 2010 besluit de gemeenteraad van Leiden tot het opnieuw inrichten van de zogeheten Tuin van Noord, een groene zone waarin onder meer sportverenigingen en volkstuinvereniging Ons Buiten zijn gevestigd. Onderdeel van het inrichtingsplan is de aanleg van een openbaar fietspad door Ons Buiten en het kappen van 579 bomen.
Het (toenmalige) bestuur van de tuinvereniging legt zich al snel neer bij de plannen. Deze zijn volgens het bestuur toch niet tegen te houden. Een groepje tuinders denkt daar anders over. Zij richten een actiecomité op en dienen bezwaarschriften in tegen de eerste vergunningen die in het kader van het “Project Tuin van Noord” worden verleend. Het kan echter eind 2010 de sloop van 11 tuinhuisjes, op de beoogde route van het fietspad, niet voorkomen. Deze worden “om dringende redenen” gesloopt nog voordat de vergunning is gepubliceerd. Het actiecomité is woedend.

 

31 mei 2012 is de oplevering van 82 nieuwe tuinen aan OTV. Deze 82 tuinen zijn een (gedeeltelijke) compensatie voor volkstuinen die om diverse redenen en allerlei nieuwe plannen, waaronder een nieuwe begraafplaats (Rhijnhof) en een bedrijventerrein (dat uiteindelijk niet doorging) moesten verdwijnen.
Roomburg wilde haar deel van de tuinen niet aanvaarden zodat OTV ook dit deel erbij nam.

 

2013 Gemeente Leiden wil de Oostvlietpolder groen houden nu ook het bedrijventerrein niet doorgaat. Waar moeten nu echter de overige compensaties komen? Stadstuinen in de wijken, tuinen op voormalig vliegveld Valkenburg, leegkomende percelen op oude bedrijfsterreinen tot tuin maken??
Of toch langs de N11 zoals voorzitter Boetekees van Veldheim wilde? / toen niet, nu wel?

 

2014 Oostvlietpolder... maar nu vanuit een "groene" visie..


Bij het ter perse gaan van dit nummer liet wethouder Frank de Wit weten onverkort de afspraken met de volkstuinderes te respecteren. Fase 2 van het verplaatsingsplan kan van start.
De Tuinliefhebber 2014 nr 2 p.37 / AVVN
Juli 2014 laat de gemeente weten dat er vier tuinen bij OTV moeten verdwijnen. Deze tuinen konden twee jaar geleden blijven als gedoogtuinen. Nu moeten ze alsnog verdwijnen omdat de Oostvlietpolder groen en recreatief moet worden. Deze denkwijze doet je twijfelen aan de logica van de plannenmakers. Meedenken en overleg is ook niet gewenst.

Maart 2015
Na protestacties van tuinders en het indienen door LBA, OTV en tuinders van zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan Oostvlietpolder volgde nieuw overleg met de gemeente en worden de plannen aangepast. De vier OTV tuinen kunnen blijven. Ook andere onderdelen van fase 2 "Groene Oostvlietpolder" bleken aan te passen, bijvoorbeeld het drie meter brede fietspad wordt een smal struinpad. Of de tuinen definitief kunnen blijven is nog niet duidelijk.
Omdat de gemeente de polder open wil houden is er een project Uitbreiding areaal volkstuinen gestart (budget één miljoen euro, Projectbegroting 2015, NUON gelden) om op zoek te gaan waar elders in Leiden volkstuinen, kweektuinen, moestuinen, stadslandbouw en of andere vormen van tuinieren voor de nog te compenseren volkstuinen kunnen komen.

Ons Buiten
September 2014; na zes jaar overleg en € 8,5 ton (voorbereidingskosten) later, komt er noch een fietspad noch een voetpad door 'Ons Buiten' in Leiden-Noord. Onmiddellijk stoppen met de aanleg, besloot een ruime raadsmeerderheid.

 

 


Nog te verwerken:
EEN BLOEMISTERIJ EN EEN SPEELTUIN BUITEN DE KOEPOORT: Leidsch Jaarboekje 1961 p. 82-90: http://www.oudleiden.nl/pdf/1961.PDF
Vooral aan de zuidzijde van de stad, buiten de Koepoort, langs de Hereweg (thans Herestraat !) en de Delftse Vliet, te beginnen bij de Naakte- of Neksluis (thans Schelpen- en Jan van Goyenkade) waren talrijke van dergelijke speeltuinen te vinden.
De vermakelyke Leidsche buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, Rondom die stad gelegen (1734)
2010: Na de gemeenteraadsverkiezing in Leiden is er een meerderheid die het bedrijventerrein niet wil en de OVP een groene functie wil geven.

 

 


Samenvattend overzicht volkstuinverenigingen te Leiden van 1914 tot 1995

vanaf naam vereniging eind leden locatie opp. fusie
1917 1931 - Zoeterwoudsche Singel
Herenstraat
Haagweg
1918 Ons Belang 1957 97 Os- en Paardelaan + Julianastraat - @OB
1928 Ons Genoegen
1957 180 Stadspolder
(meer)
@OB
1933 ? 114 Marnixstraat
Zwarte Pad (1941)
1935 1957 46 Stadspolder @OB
1941 Roomburg .... 73
98
Roomburgerweg
1960 Oostvlietpolder
 
ruim 2 ha
3,36 ha
1941 H.V. en Z.
distilleerderij N.V. Harteveld en Zn.
1957 6 Stadspolder 0,2 ha @OB
1942 Onderlinge Tuinvereniging OTV .... 30
82
Lorentzkade
1962 Oostvlietpolder
 
ruim 1 ha
2,697 ha
1942 V.T.L.
Verenigde Touwfabrieken Leiderdorp
.... 150 Zijldijk en Resedastraat(*) op fabrieksterrein 3 ha
1942 De Mul 1964 29-150
70
40
Rijn- en Schiekade
1955 Stadspolder
1957 Trambaan Leiden-Wassenaar
1 ha
1942 Leiderdorp Vooruit .... 50
120
100
verspreid
1944 De Goede Herder
1946 Hoogmadeseweg
1 ha
 
3ha
1942 Het Zonneveld .... 117
57
Nachtegaallaan
1946
4
1,2 ha
1942 Tuinlust 1964 210 Boshuizerpolder, nabij de Haagweg
1954 bij Legermuseum
8 ha
1942 't Cruidhof (1946 deel)
1954
74 Lage Morsweg ruim 2 ha
1942 Cronesteyn
Hollandse Constructiewerkplaatsen HCW
1954 98 ?? 2,8 ha
1942 De Slaagh 1970 57 langs de trambaan Leiden-Wassenaar nabij de Lage Morsweg 1,8 ha
1942 Nut en Genoegen 1970 60 Rodenburgerpolder** aan het einde van de Fruinlaan
1954 De Waard
1,2 ha
.... Het Posthof 1946 ??
.... Maredijkse polder 1946 ??
1948 Het Noorden 1957 128 Stadspolder ± 5,5 ha @OB
1955 Zuid-west 1970 26 Trambaan Leiden-Wassenaar 1 ha
1957 Ons Buiten
.... 516
431
Leiden-Noord 19 ha
1973 -6500 m2
#OB
1965 Oostvliet .... 108
 
245
Oostvlietpolder 4,8 ha
1970 -900 m2
1973 +5.17 ha
1979 Veldheim 2008 78 Morskwartier 3,2 ha
1981 Cronensteyn
.... 307 Vrouwenweg 16 ha

 

 

 


Luchtfoto's uit 1949, 1952, 1954, 1960, 1983 waarop volkstuinen zijn te zien
Zoekplaatjes...

 

Leiden 1954
1954 Complexen in de nabijheid van het centrum
Klik op een luchtfoto om naar het Archief (RAL) te gaan. Hier lees je de details van de foto. Via de "RAL viewer" kan je de foto dan volscherm zien.
Klik hiervoor op deze knop, en via de overige knoppen kan je daarna in- en uitzoomen etc.

Geprobeerd is de luchtfoto´s in een groep bij elkaar te tonen. Helaas zijn er foto's die ontbreken bij het RAL (1949-1952).

Rechts is een kaart van Leiden e.o. uit deze tijd om te zien waar wat was...

1941 - Kaart van Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Lisse, Leiderdorp, Noordwijk Binnen, Noordwijk aan zee, Katwijk Binnen, Katwijk aan zee, Noordwijkerhout, Warmond, Kaag, Voorhout
1941 - Kaart van Leiden e.o.

(zie ook versie 1949)
  Leiden Groenoord
1949/1952 - Groenoord
Leiden - de Zijl
1949/1952 - De Zijl
Leiden Haagwegkwartier
1949 - ZW 1: Haagwegkwartier
Hier ontbreken drie van de zes luchtfoto´s die behoren bij de drie foto's hierboven en rechts... Leiden, Rijn- Schiekanaal
1952 - Rijn-Schiekanaal
Leiden vanuit de lucht
1949 - ZW 2: Fortuin- en Gasthuiswijk, tussen de Korte Vliet, Delftse Vliet en de Trekvliet.
Luchtopname
1960? - Haagweg met daarachter het Pesthuis met Tuinlust? Linksboven de trambaan

1957 - Legermuseum
Stadspolder
Stadspolder 1960
Luchtfoto
Stadspolder 1960
Luchtfoto
Stadspolder 1960
Zuid-west
Zuidwest 1960
Luchtfoto
Oostvietpolder 1960
Luchtfoto Leiden-west

1960? Tuinen langs de trambaan (en ook met clubhuis DOCOS en de restanten van het begin van de rijksweg R4)

Luchtfoto Leiden-west
1960? Tuinen langs de trambaan (en ook met clubhuis DOCOS en de restanten van het begin van de rijksweg R4)

Gezicht op de Lage Mors met de Cruquiusflat en de Bockhorst
1983 - Gezicht op de Lage Mors (Veldheim)

Foto's van volkstuinen

Volkstuinencomplex
1948 Ons Genoegen
Stadspolder in Leiden Noord vanaf de voormalige spoordijk van de Haarlemmermeerlijn naar het zuiden gezien.
Volkstuinencomplex
1948 Ons Genoegen
Stadspolder in Leiden Noord vanaf de voormalige spoordijk van de Haarlemmermeerlijn naar het zuiden gezien.
Volkstuinencomplex
1961 Onderlinge Tuinvereniging
Gezicht op de Stadsmolensloot en rechts daarvan de volkstuinen, gezien vanaf de Molenbrug in de Kanaalweg naar het noorden.
Luchtfoto
1954-1964 Tuinlust
Gezicht in de Pesthuispolder met volkstuinen aan de Pesthuislaan.
Luchtfoto
1954-1964 Tuinlust
Gezicht in de Pesthuispolder met volkstuinen aan de Pesthuislaan.
Verhoogde spoorlijn Leiden-Den Haag met Plesmanviaduct en molen de Valk op de achtergrond.
Ingebruikname volkstuincomplex Tuinlust
1955 Tuinlust
Ere-voorzitter J.J. van Zonneveld van de Leidse Bond, hijst de vlag bij de ingebruikname van het nieuwe volkstuincomplex aan de Lage Morsweg. Tuinlust werd in 1942 opgericht. Zie ook Leidsch Dagblad van 18 juli 1955
Zuid-west
1974
Hier zat "De Mul" tot 1955, achter de Rijn- en Schiekade
bij de Wouterenbrug.
NB: 't Amul of Mul was achter de Trekvliet en Rijn- en Schiekade waar thans ongeveer de Rooseveltstraat is.
't Zonneveld
1978 Het Zonneveld
Gezicht op de tuinderijen en Volkstuinen langs de Nachtegaallaan naar het westen gezien. B-faculteitsgebouw aan de Wassenaarseweg op de achtergrond.
Luchtfoto
1963? Roomburg
Vlietweg met links de Vliet gezien naar het noordoosten, rechts de ingang van de Volkstuinen van Roomburg.
Cronestein
1982 Cronesteijn
Gezicht in de Kleine Cronesteijnse- of Knotterpolder tijdens de opening van het in de polder langs de Rijksweg 4 en de Vrouwenweg aangelegde Volkstuinen-complex. Met de vlaggen van OTV, Veltheim en Roomburg.

 


Leiden 2016 / december || 2014 / mei / januari || 2013 / Januari / April / December
Wout van Nieuwpoort

December 2016: aanvullingen Het Zonneveld
Mei 2014: nog steeds heel erg concept...
Januari 2014: aanvullingen uit krantenarchief
December 2013: foto's tuinen
April 2013: luchtfoto's
Aanvullingen voor latere jaren zullen in een volgende editie volgen
Heeft u opmerkingen, aanvullingen dan graag een e-mailtje aan: otv.secretariaat@gmail.com


Bronnen:

Verbeteringen t.o.v. nota:
PC en L: reeds vanaf 1917 tot 1931 en weer vanaf 1933 op diverse locaties
* V.T.L.: Resedastraat in Leiderdorp
** 1942 Nut en genoegen: Rodenburgerpolder was Roomburgerpolder

Afbeeldingen:
Regionaal Archief Leiden: http://www.archiefleiden.nl/
Digitale Krantenarchief: http://leiden.courant.nu/
Ga het Na: http://www.gahetna.nl/
YouTube films "Ons Genoegen": http://www.youtube.com/user/TheLeidenArchief